• Anooja Chafekar
  Anooja Chafekar
  HR Co-Ordinator
 • Nilofar Shaikh
  Nilofar Shaikh
  HR Executive
 • Neha Mohan
  Neha Mohan
  Manager – Recruitment & Training
 • Pragyna Alva
  Pragyna Alva
  HR Recruitment Executive